نام:
ایمیل:
LangSelected
 
 

 مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس
کلینیکال - آناتومیکال -ژنتیک - غذا و دارو
En  |  فا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
تبریک سال نو
#
بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه
آزمایشگاه مولکولی مرکزی فردیس
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
RightBanner
LeftBanner

 دکتر سيد حسن مقدم نيا
 تاريخ و محل تولد: 1331- تهران

وضعيت تأهل: متأهل دارای سه فرزند

سوابق تحصيلی:

ديپلم تجربی از دبيرستان رهنما، (1350)

ليسانس: دانشگاه شهيدبهشتی (1354)

فوق ليسانس دانشگاه ميشيگان آمريکا (1356-1358)

دکتری تخصصی (PHD ) بيوشيمی از مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک دانشگاه تهران (1374-1373)

دوره تخصص: مرکز تحقيقات بيوشيمی دانشگاه تهران (1374-1373)

رتبه علمی: دانشيار

عنوان پست:

-                    عضو هيئت علمی- رئيس دانشکده پيراپزشکی دانشگاه شهيد بهشتی ( از 10/09/1376 الی 27/10/1389)

-                    عضو هيئت علمی- رئيس دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ( از 23/01/1393)

-                    عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی  جمهوری اسلامی ایران  - دبیر گروه پیراپزشکی فرهنگستان عضو گروه های علمی علوم پایه فلسفه و اموزش پزشکی و اخلاق زیستی - پژوهش قران عترت و سلامت ..

-                    رئیس کمیته علمی پژوهشی آزمایشگاه مرکزی فردیس

پست الکترونيکی:

moghaddamnia@ams.ac.ir

h.moghadamnia@iautmu.ac.ir

طرح های تحقيقاتی:

1- بررسی ايپوبروفن- استامينوفن بر ساختار و عملکرد سرم انسانی هنگام برهمکنش با والپروات- خاتمه يافته- مجری طرح

2- بررسی فعاليت بازدارندگی رشد کالپروتکتين بر روی سلولهای سرطانی کولون، کبد و استخوان- مجری طرح

3- بررسی تأثير کوآموکسی کلاو بر تغيير ساختار و خواص آلبومين سرم انسانی- در دست انجام- همکار طرح

4- بررسی تغيير ساختار آلبومين سرم انسانی در حضور استامينوفن در دامنه دمايی 45-35 درجه سانتيگراد- مجری طرح- خاتمه يافته

5- ايجاد حالت فوق العاده فعال آنزيم آدنوزين دآميناز انسانی در دامنه دمايی فيزيولوژيکی- پاتولوژيکی بدن- مجری طرح- خاتمه يافته

6- تخليص کالپروتکتين انسانی و بررسی فعاليت بازدارندگی رشد اين پروتئين روی سلولهای سرطانی معده- مجری طرح- خاتمه يافته

7- شناسايی 18 پروتئين دخيل در پير شدن سلولهای پشتيبان عصبی از طريق مطالعات پروتئوميکی.

8- مقايسه سينتکی و ترموديناميکی آنزيم آدنوزين د آميناز استخراج شده از منابع مختلف (روده و طحال)- همکار طرح

9- شناسايی حد واسط مولتن گلبول پروتئين آلبومين سرم انسان (HSA ) و آنزيم آدنوزين دآميناز (Adenosine Deaminase ADA ) از طريق دناتوراسيون- مجری طرح

10- تجزيه و تحليل سينتيکی و ترموديناميکی اثر تعدادی از داروها و ليگاندها با ساختمان آروماتيکی و پورينی بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز- همکار طرح

11- بررسی تأثير افزايش عوامل پايدار کننده يد در نمک يد دار- همکار طرح- خاتمه يافته

12- مطالعه اثر اتانول بر فعاليت آنزيم آدنوزين د آميناز- در دست انجام- همکار طرح

13- بررسی اثر دما بر نقش آلبومين سرم انسانی در تأمين فشار انکوتيک خون- همکار طرح

14- مطالعه مقايسه‌ای پروتئوم بافت مری سالم و سرطانی در II-Stag همکار طرح

15- ارائه گزارش نهايی طرح ايپوبروفن و استامينوفن بر ساختار و عملکرد سرم انسانی هنگام برهمکنش با والپروات بر طبق نامه شماره 100/14/25/پ به مديريت امور پژوهشی دانشگاه در بازگشت به نامه شماره 796/400 مورخ 13/02/89

16- بررسي نقاط قوّت و ضعف و افزايش ظرفيت پذيرفته شدگان گروه هاي علوم پزشكي- مصوب سال 1392-1391 مجري طرح فرهنگستان علوم پزشكي ج.ا.ايران (گروه آموزش پزشكي و اخلاق زيستي). گزارش نهايي پائيز 1392 (مصوب سال 1393)

17- بررسي تخلفات و عوامل ايجاد كننده (بررسي تخلفات گروه پزشكي و عوامل ايجاد كننده آن) مصوّب آذرماه سال 1391 مجري طرح گروه پيراپزشكي فرهنگستان علوم پزشكي ج.ا.ايران. گزارش نهائي اوائل سال 1393

18- همكار طرح " بررس نقاط قوت و ضعف و بررسي وضعيت موجود برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي در زمينه علوم پزشكي سلولي ملكولي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . گزارش نهائي تيرماه 1393ارائه گرديده است. مصوب كميته پزشكي سلولي ملكولي (CMM ) گروه علوم پايه پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي ج.ا.ايران

مقالات در مجلات داخلی:

1- تأثير تب بر نقش آلبومين سرم انسانی در تأمين فشار اسمزی خون- چاپ در مجله علوم پيراپزشکی شماره 5- دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی.

2- مطالعه مقايسه‌ای ساختاری کالمودولين و آپوکالمودولين جدا شده از مغز گاو- مجله علوم پيراپزشکی(در دست چاپ)

3- شناسايی بيومارکرهای بيماری سبورئيک کراتوريز انسانی(Sebrohic Keratoses ) با استفاده از آناليزهای پروتئوميکی- مجله علوم پيراپزشکی سال سوم شماره اول و دوم سال 84

4- بررسی اثر عصاره گياه اسکروفولاريا استرياتا بر روی سلولهای فيبروبلاست انسانی (در دست چاپ) مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

5- پروتئوميک: روشها و کاربردها (مقاله مروری)- مجله علوم پيراپزشکی شماره 7، پاييز 1383 (چاپ در زمستان 1386)- دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

6- حد واسط جديد در ساختار آلبومين سرم انسانی در اثر ايجاد تب- مجله علوم پيراپزشکی- سال اول شماره سوم- پاييز 82

7- بررسی اثر مهاری اتوپوزايد و کالپروتکتين انسانی بر تکثير رده سلولی سرطان معده (AGS ) و مقايسه آن با ديگر رده‌های سلولی سرطانی دستگاه گوارش انسان در شرايط آزمايشگاهی- ويژه نامه پروتئوميکس- زمستان 85

8- اثر ميدان الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين 3 و 60 هرتز برروی ميزان اضطراب و حافظه موش سفيد بزرگ صحرائی- فصلنامه زيست‌شناسی- دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سال سوم شماره 1- بهار 87

9- بررسی ارتباط ليپوپروتئين (a ) با وقوع سکته قلبی حاد در بيماران مراجعه کننده به مراکز تخصصی قلب وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران- مجله علوم پيراپزشکی سال اول شماره 4، زمستان 82

10- تأثير تب بر نقش آلبومين سرم انسانی در تأمين فشار اسمزی خون- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام دوره سيزدهم شماره 3- پائيز 84

11- بررسی مواد تالاسمی و فقر آهن در دختران دبيرستانی شهرستان قائم شهر- مجله علوم پيراپزشکی سال دوم، شماره 1- بهار 83

12- بررسی اثرات امواج الکترومغناطيسی ناشی از تلفن همراه بر بدن انسان و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهينه سازی استفاده از تلفن همراه- مجله علوم پيراپزشکی سال اول شماره 4، زمستان 82

13- بررسی اثر مهاری کالپروتکتين انسانی بر تکثير رده سلولی سرطان معده انسان (AGS ) در شرايط آزمايشگاهی- چاپ در فصلنامه ياخته- شماره 4- زمستان 1385

14- مطالعه پروتئوميکسی روند تمايز آستروسيت انسانی مشتق شده از سلول بنيادی با استفاده از نرم افزار فليکر و بيونومريکز- مجله علوم پيراپزشکی شماره 7، پاييز 1383 (چاپ در زمستان 1386)- دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی.

15- Evaluation of proliferation inhibition effect of human calprotectin on human gastric cell line (AGS) in vitro. Yakhteh Medical Journal, Vol.8, No.4, winter 2007.

16- Study of anti cancer property of Scrophularia striata on astrocytoma cell line in the Journal of the Iranian Chimical Society (1321) Vol.6, Suppl., Nov. 2009

17- Introducing human calprotectin as a potent anticancer with minimal side effect

18- سوئيچينگ ساختاری- عملکرد پروتئينها در شرايط استرس عامل اصلی هموستاز است. سومين همايش ملی زيست شناسی و نگاهی به آينده خرداد ماه 89- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

مقالات در مجلات خارجی ( چنانچه در ISI نمايه شده است مرقوم فرمائيد):

 1. OSAR Analysis for ADA upon Interaction with a Series of Adenine Derivatives as Inhibitors. Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids. Vol.23, Nov.3, PP: 613-624, 2004.
 2. Denaturation of Adenosine Deaminase with Urea and Guanidine Hydrochloride. Journal of the Chinese Chemical Society, 1997, 44, 417-421.
 3. Thermal Analysis of Adenosine Deaminase in the Presence of Sodium N-Dodecyl Sulphate (SDS). Iran J. Chem. & Chem. Eng., Vol.13, No.1, 1994.
 4. New intermediate induced under fever condition for human serum albumin structure. Paramedical Scientific & Research Quarterly, Vol.1, No.3, autumn 2003.
 5. An investigation on the relationship of Lipoprotein (a) to acute myocardial infarction among patients referring to cardiology wards at medical universities in Tehran, Iran. Paramedical Sciences, Scientific & Research Quarterly, Vol.1, No.4, winter 2003.
 6. An investigation on the effects of the electromagnetic radiation of cellular phones on human body and suggesting ways for their better usage. Paramedical sciences, Scientific & research Quarterly, Vol.1, No.4, winter 2003.
 7. The effects of Acetaminophen on the Human Serum Albumin (HAS). IJRP (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) 2005; 4: 239-244.
 8. The effect of fever on the role of human serum albumin proxiding blood osmotic pressure. Paramedical Sciences, Scientific & Research Quarterly, Vol.2, No.1, spring 2004.
 9. Conformational study of human serum albumin in the predenaturation temperatures range via different scanning micro calorimetric (DSC), circular dichroism (CD) and spectroscopic methods. Acceptance: Journal of Biochemistry & Molecular Biology (JBMB) Vol.39, No.4, July 2006, pp: 530-536.

10.  Evaluation of proliferation inhibition effect of human calprotectin on human gastric cancer cell line (AGS) in vitro. Yakhteh (The cell) [Medical Journal (Quarterly)] Vol.8, No.4, winter 2007, 258-263.

11.  The different mechanisms of action potential propagation in the heart. IJPR (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) 2007; 6, #1: 51-56.

12.  A study on the activity and thermal stability of adenosine deaminase in the presence of spermine. Journal of paramedical Sciences (JPS) February 2009 Vol.1, No.1 ISSN 1735-7802.

13.  Study of sensitivity and ability of adenosine deaminase in response to pre-unfolding and especially pathological temperatures via changing the enzyme structure and activity. African Journal of Biochemistry Research Vol.2 (11), pp.219-224 November, 2008.

“Synthesis and characterization of Gold Nanopaticpes by albumin, by Mehrnaz Mostafavi, pariches Yaghmaei, Ali Akbar Velayati, Seyed Hassan Moghaddamnia and Jalaledin Ghanavi. (جهت چاپ در ژورنال "نانو تكنولوژي" پذيرفته شده است.) Journal of Nanotechnology

The special issue for which the paper is being processed is “Nanostructure Materials: Fabrication and characterization” 

مقالات در كنگره‌هاي خارجي:

 1. Inhibitory & Substrate Specifity of Adenosine Deaminase by Acyclonucleoside Derivatives. International Symposium Protein Structure Function Relationship HEJ Research Institute of Chemistry, Jan. 6-9, 1997, University of Karachi, Pakistan.
 2. Thermal and its Applications, Dec. 6-9, 2003, Doha, Qatar.
 3. Oxidation of free amino acids and amino acid Residues in Proteins by Radiolysis. 3rd International Wonuc Conference, Oct. 21-23, 2003, Tehran, Iran.
 4. DNA, sunlight and skin cancer. 3rd International Wonuc Conference, Oct. 21-23, 2003, Tehran, Iran.
 5. Activation of Adenosine Demines by Sodium N-Dodecyl Sulphate (SDS). 2ndBiochemistry Congress, Nov. 16-18, 1993. Research Biochemistry & Biophysics, (1372, 8-25, 8-27).
 6. Thermal predenaturation (conformational change) of human Adenosine Deaminase (ADA). 3rd HUPO, Oct. 25-27, 2004, Beijing, China.
 7. Spectroscopic and circular dichroism study of interaction between acetaminophen and Human Serum Albumin (HAS). VI the European Symposium of the Protein Society, 30 April-4 May, 2005, Barcelona, Spain.
 8. Study of stability and activity of human adenosine deaminase upon interaction with Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide (DTAB). 28Aug. -1 Sep., 2005, Munchen, Germany.
 9. Study of the effect of fever condition on the serum protein albumin, transferring and immunoglobulin. 28 Aug. -1 Sep., 2005, Munchen, Germany.

10.  Development of a new capture ELISA assay of whole pathogen for diagnosis of tuberculosis in body fluids. 33rd world Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), Montreal, Canada, Oct. 6-10, 2002.

11.  Modeling Gap Junction Behavior in Myocytes: Electrical Field Versus Electrical coupling. 29th European Peptide Symposium, 3-8 Sep.2006. Gdansk (Poland).

12.  The study of thermo stability of Adenosine Deaminase (ADA) in the presence of spearmint, 7th Iranian Biophysical Chemistry Conference, Tabriz – Iran, 18-19 July, 2006.

13.  Inhibition of Adenosine Deaminase activity by spermine, Biology Conference, Tarbiat Modarres University, Sep. 2006, Tehran-Iran.

14.  Study of the Role of Aldolase C in the Astrocyte aging; A Proteomics study. Has been accepted for Poster Presentation at Joint Third AOHUPO & Fourth Structural Biology and Functional Genomics Conference. Singapore, 4-7th Dec. 2006.

15.   Introducing the AGP1 as a cell differentiation factor in the astrocytes; a proteomics approaches. Has been accepted for Poster Presentation at Joint Third AOHUPO & Fourth Structural Biology and Functional Genomics Conference. Singapore, 4-7th Dec. 2006.

16.  A proteomic study of the role of peroxiredoxin 6 in the astrocyte aging. Has been accepted for Poster Presentation at Joint Third AOHUPO & Fourth Structural Biology and Functional Genomics Conference. Singapore, 4-7th Dec. 2006.

17.  Proteomic study of astrocyte aging. Has been accepted for Poster Presentation at Joint Third AOHUPO & Fourth Structural Biology and Functional Genomics Conference. Singapore, 4-7th Dec. 2006.

18.  Proteomics study of human fibroblasts by exposure low frequency fields. Presented at HUPO 6th Annual World Congress. Seoul, Korea, Oct. 6-10 2007.

مقالات در كنگره‌هاي داخلي:

1- مطالعه پروتئوميكي سرطان مري- اولين كنگره پروتئوميكس پزشكي ايران، اول اسفند 1386، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پيراپزشكي، تهران- ايران.

2- آناليز پروتئوميكي بيماري سبورئيك كراتوزيز- اولين كنگره پروتئوميكس پزشكي ايران، اول اسفند 1386، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پيراپزشكي، تهران- ايران.

3- بررسي وضعيت انتشار مقالات در حوزه پروتئوميكس: براساس گزارشات موسسه اطلاعاتي علمي (ISI ) از سال 1990-2006 ميلادي- اولين كنگره پروتئوميكس ايران- دوم اسفند 85

4- تغيير بيان آنتي اكسيدان‌ها در تمايز سلول بنيادي به آستروسيت: يك مطالعه پروتئوميكي- اولين كنگره پروتئوميكس ايران- دوم اسفند 85

5- بررسي تغيير ساختار آلبومين سرم انساني (HSA ) ناشي از تب با استفاده از برهمكنش ماده فعال سطحي سديم دودسيل سولفات (SDS ) با (HSA )- ششمين كنفرانس بيوشيمي فيزيك ايران 19-17 شهريور

6- بررسي پايداري حرارتي آنزيم آدنوزين دآميناز در حضور اسپرمين- چهارمين كنفرانس زيست شناسي ايران 9-7 شهريور 85

7- فعال شدن آدنوزين دآميناز توسط سديم دودسيل سولفات- دومين كنگره بيوشيمي 25-27 آبان 72

8- مطالعه سنتيكي و ترموديناميكي بازدارندگي: فعال شوندگي و غير طبيعي شدن آنزيم آدنوزين دآميناز توسط نوكلئوزيدها و دناتوره كننده ها- اولين كنگره نتايج پژوهشي دانشجويان دكتراي علوم پايه كشور 23 و 24 ارديبهشت 75 دانشكده علوم دانشگاه تهران

9- مطالعه برهمكنش آنزيم آدنوزين دآميناز با تعدادي از نوكلئوزيدها با حلقه قندباز- پنجمين سمينار بيوشيمي فيزيك ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 16 و 18 خرداد 80

10- مطالعه تغييرات جزئي كنفورماسيون پروتئين‌ها با استفاده از دورنگ نمايي نوري (CD )- ششمين كنفرانس بيوشيمي فيزيك ايران 19-17 شهريور 83

11- القاء حالت شبه مولتن گلبول در آلبومين سرم انساني در حضور غلظتهاي پائين مواد فعال سطحي- ششمين كنفرانس بيوشيمي فيزيك ايران 19-17 شهريور 83

12- اثر پرتوهاي يون‌زا ساختمان اسيدهاي آمينه و پروتئين- سومين كنفرانس بين‌المللي تأثير پرتوهاي يونساز با دوز كم و بسيار كم بر روي سلامت انسان 29 مهر الي 2 آبان 82

13- پذيرفته شدن مقاله:

Study of anti cancer property of Scrophularia striata extract on the human astrocytoma cell line has been accepted for poplication

در مجله IJPR:2009

14- مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در صد و يكمين جلسه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور در روز شنبه مورخ 08/12/88  بررسي و اعطاي رتبه علمي- پژوهشي به مدت يكسال طبق نامه شماره 147250 مورخ 22/04/89 توسط مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سركار خانم دكتر وحيد دستجردي موافقت گرديد با توجه به نامه شماره 2846/14/25/پ مورخ 08/06/89 در خصوص اعطاي رتبه علمي- پژوهشي به نشريه (JPS: Journal of Pharamaceutical Sciences )

تأليفات:

 1. بيوفيزيك 1 (غشاء)
 2. كتاب "بيوفيزيك"
 3. آلزايمر
 4.  پروتئين (ساختار و عملكرد) 1388
 5. پروتئين (ساختار و عملكرد 1390)
 6. شبكه عصبي مصنوعي (سال 1392-1391)
 7. ترجمه كتاب فلزات و ناهنجاري هاي نروني (Metal- Based Neurodegeneration Disease)
 8. ترجمه كتاب شيمي باليني اثر مارشال ويليام ج Clinical Chemistry- Marshal

پايان نامه‌هاي تحقيقاتي:

1- تخليص كال پروتكتين انساني و بررسي فعاليت بازدارندگي رشد اين پروتئين روي سلولهاي سرطاني معده (استاد مشاور)- كارشناسي ارشد زيست شناسي دانشگاه خاتم (حكيمه زالي)

2- استاد ناظر در جلسه دفاع پايان نامه آقاي مهدي دمقي دانشجوي رشته زيست شناسي، كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس

3- اثر اتصال آنتي بيوتيك كلرامفنيكل بر ساختار آلبومين سرم گاوي، آقاي سيدعلي ميرحسيني- كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد قم (داور پايان نامه)

4- اثر همزمان چند شكلي ژنتيكي ژن‌هاي XRCC1 (كد ون 399 و 194)،  GSTM1 و  GSTT1 بر مبتلايان به سرطان سينه (داور)- كارشناسي ارشد زيست شناسي (علوم سلولي و مولكولي)

5- «بررسي ايبوپروفن، استامينوفن بر ساختار و عملكرد آلبومين سرم انساني هنگام برهمكنش با والپروات» پايان نامه كارشناسي ارشد رشته بيوفيزيك آقاي حميدرضا خادمي (استاد مشاور) دانشگاه خاتم.

6- استاد ناظر پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سيده سمانه حسيني با عنوان «مطالعه مقايسه‌اي ساختمان كالمودولين و آپوكالمودولين جدا شده از مغز گاو در حضور و عدم حضور داروهاي آرتيميزينين و دي‌هيدروآرتيميزينين» در 26/06/85

7- داور پايان نامه خانم منصوره برزگر دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته زيست شناسي (علوم سلولي مولكولي) مؤسسه آموزش عالي خاتم (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)، بررسي اثر التيام بخشي و آنتي بيوتيكي عصاره گياه اسكروفولاريا استرياتا

8- داور پايان نامه خانم ليلا حسني دانشجوي دكتري رشته زيست شناسي (بيوفيزيك دانشگاه تربيت مدرس) (نامه شماره 28867/350 مورخ 6/5 معاونت پژوهشي دانشكده علوم پايه تربيت مدرس)

9- استاد ناظر در دفاعيه رساله دكتري سركار خانم مهناز يزداني دانشجوي رشته زيست شناسي (بيوشيمي) مقطع دكتري با عنوان " بررسي پروتئوم باكتري مقاوم به پرتو گاما از چشمه‌هاي آب گرم ايران" در تاريخ 16/08/87 طبق نامه شماره 50957/350 با پيوست در تاريخ 19/08/87

10- داور پايان‌نامه آقاي بهمن معروفي دانشجوي دكتراي رشته زيست شناسي دانشگاه تربيت مدرس

11- داور پايان نامه آقاي امين رستمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته بيولوژي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد خاتم

12- داور پايان نامه سركار خانم فاطمه كامگاريور دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي (علوم سلولي و مولكولي) دانشگاه آزاد خاتم طبق نامه شماره خ/7/1580 مورخ 16/06/88 روز دفاع: پنجشنبه 19/06/86

13- بررسي بيان ژن الاستاز II و تعيين سكانس آن براي پيدا كردن SNP در افراد نرمال به روش RT-PCR ، كارشناسي‌ارشد زيست شناسي خانم زهره لاري يزدي- دانشگاه خاتم (داور پايان نامه).

14- بررسي ارتباط هايپر ليپيدي با وقوع سكته قلبي حاد در بيماران مراجعه كننده به مراكز تخصصي قلب وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، كارشناسي‌ارشد بيوشيمي خانم وجيه الزمان خليلي دانشگاه آزاد اسلامي (استاد راهنما)

15- بررسي موارد تالاسمي و فقر آهن در دختران دبيرستاني شهرستان قائم شهر كارشناسي‌ارشد بيوشيمي خانم شهلا امري- دانشگاه آزاد اسلامي (استاد راهنما)

16- مطالعه پايداري آلبومين سرم انساني در حضور SDS ، SOS و ... كارشناسي‌ارشد زيست شناسي خانم معصومه خزاعي- دانشگاه تربيت مدرس (استاد مشاور)

17- بررسي ساختار حد واسط ايجاد شده در طي دناتوراسيسون حرارتي آلبومين سرم انساني (كارشناسي‌ارشد خانم سوسن گلزاري دانشگاه خاتم) (استاد راهنما)

18- تهيه بيوسورفكتنت (سورفكتين) از باسيلوس سابتيليس و مطالعه خصوصيات فيزيكو شيميايي آن دكتراي تخصصي PhD دكتر غلامرضا دهقان نوده دانشكده داروسازي مشهد (استاد مدعو)"

19- بررسي تأثير موتاسيسون‌هاي ژن نوتروفيل الاستاز 2 در افزايش تكثير سلول‌هاي اجدادي ميلوئيد مغز استخوان در بيماران مبتلا به لوكمي ميلوژنوس حاد كارشناسي‌ارشد زيست شناسي سلولي ملكولي خانم نرگس شمس‌الدين خرمي- دانشگاه خاتم (داور پايان نامه)

20- تغيير شكل فضايي پلاسمينوژن در اثر اتصال آنتي بادي منوكلونال 12D1A به آن كارشناسي‌ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي آقاي موسي خسروي- دانشگاه تربيت مدرس (استاد ناظر)

21- بررسي مواد آنمي فقر آهن و تالاسمي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي علوم پزشكي شهيد بهشتي دكتراي علوم آزمايشگاهي آقاي عليرضا خدامي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (استاد راهنما)

22- پايان نامه خانم نجمه هادي‌زاده‌شيرازي كارشناسي‌ارشد زيست شناسي بيوفيزيك دانشگاه تربيت مدرس (استاد ناظر)

23- تعيين فراواني پلي مرفيسم‌هاي تك نوكلئوتيدي (single nucleotide polymorphisms ) در ژن MDRI در بيمار از مصروع مقاوم به درمان دارويي و مقايسه آن با بيماران پاسخ دهنده به درمان دارويي درد و موقعيت C3435T در اگزون 26 و موقعيت G2677T/A در اگزون شماره 22 دانشگاه خاتم 1388

24- داوري طرح تحقيقاتي با عنوان: مطالعه مكانيسم‌هاي دخيل در نقش چپرون‌هاي شيميائي در خصوص بازدارندگي گليكاسيون غير آنزيمي پروتئينها در پيشبرد مشكلات بيماران ديابتي in vivo و in vitro ، از جانب صندوق حمايت از پژوهشگران ايران INSF (Science Foundation Iran National ) مهرماه 88

25- ارزيابي طرح تحقيقاتي دانشجوي دكتراي تخصصي دانشكده علوم زيستي دانشگاه تربيت مدرس با عنوان: طراحي و ساخت نانوسيم DNA با استفاده از فناوري تكثير تكدما و مطالعه ساختاري و پايداري آن با روش‌هاي دو رنگ‌نمايي دوراني، ميكروسكوپ روبشي كاوشي و نانوكالريمتر روبشي تفاضلي، آبان ماه 88

26- بررسي اثر هموسيستئين بر بيان ژن آنزيم‌هاي اكسيژناز (ho-1 )، گلوتامات سيستئين ليگازكاتاليتيك (gclc ) و ميزان پروتئين 2nrf و تغيير محتواي گلوتايتون در پي اسيب اكسيداتيو ايجاد شده بر رده سلولي hepg2 ، داور پايان نامه خانم نيره ماني دانشجوي دوره دكتراي بيوشيمي به راهنمايي آقاي دكتر تقي گل‌محمدي 21 بهمن ماه 88

27- مطالعه ساختار و پايداري سرم آلبومين انساني در حضور كورتيزول و داروهاي ضد استرس استاد مشاور پايان نامه سركار خانم رويا تدين دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد زيست شناسي گرايش بيوفيزيك در مورخ 14/01/89

28- مقايسه پروتئوم سلول‌هاي مزانشيمي افراد نرمال با سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي افراد مبتلا به لنفوم هوچكين (استاد مشاور). دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان (فرشته نيكنام)

29- مشاوره تقي گل‌محمدي عضو هيئت علمي گروه بيوشيمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت مشترك با مركز تحقيقات پروتئوميكس كاربردي در قالب پايان نامه در گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي تهران با مركز تحقيقات پروتئوميكس كاربردي

30- استاد ناظر طرح مصوب صندوق حمايت از پژوهشگران كشور (مورخ 22/01/89 كد طرح 87041585) تحت عنوان "مطالعه خاصيت شبه چپروني، هضم شوندگي و آنتي‌اكسيداني پروتئين‌هاي شير شتر و پپتيدهاي آن"

31- استاد داور پايان نامه با عنوان بررسي ارتباط چندشكلي ژنتيكي در ژن‌هاي گلوتايتون S- ترانسفراز ميو، تتا وزتا (كدون 32، 42 و نوكلئوتيد 1002- ناحيه پروموتور) ريسك ابتلا به پري اكلم شيا سركار خانم زهرا انوار دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد رشته زيست شناسي علوم سلولي- مولكولي، دانشگاه خاتم (مورخ 30/04/89)

Polymorphism in glutathione s-transfers mu, theta and zeta (Code 32, 42 and nucleotide- 1002 promoter region) and risk of preeclampsia

32- استاد داور پايان نامه با عنوان بررسي مورفيسم در ژن‌هاي كدكننده TLR4 ، TLR9 و MAL در مناطق آندميك مالاريايي و تأثير آن بر استعداد ابتلاء و مقاومت به مالارياي سخت سركار خانم سكينه پيراحمدي دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد رشته زيست شناسي علوم سلولي- مولكولي، دانشگاه خاتم (مورخ 25/06/89)

TLR4, TLR9 and MAL polymorphisms in malaria eddemic population and its effect in susceptibility / resistance to serve malaria

33-استاد داور پايان نامه با عنوان بررسي پلي مورفيسم در ژن CYP2B6 در جمعيت بلوچي ايران (Genetic Polymorphism in the Human CYP2B6 gene in Baluchi Population of Iran ) سركار خانم نسرين اميري‌داش دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد رشته زيست شناسي علوم سلولي- مولكولي، دانشگاه خاتم (مورخ 25/06/89)

34- داور پايان نامه خانم معصومه يوسفي‌نژاد دكتري تخصصي رشته بيوفيزيك دانشگاه تربيت مدرس در تاريخ 11/08/89

35- بررسي اثر 45CD در القاء پيام درون سلولي توسط IL-6 در سلول‌هاي ميلومايي (كارشناسي‌ارشد آقاي حسين جهانگير) در تاريخ 25/08/89 در رشته خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (استاد راهنما)

36- استاد راهنما دوم دانشجوي اولين دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته پروتئوميكس كاربردي سركار خانم شيوا كلانتري بررسي پروتئوميكي ادرار بيماران مبتلا به FSGS (Frocal Segmental Glomerusclerosis ) و ارتباط پروتئوم ادراري بيماران با پاسخ به درمان با استروئيد پيراپزشكي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مورخ 09/09/89

37- مشاور پايان نامه دانشجوي اولين دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته پروتئوميكس كاربردي سركار خانم حكيمه زالي تحت عنوان مطالعه پروتئوميكي اثر عصاره گياه اسطخودوس Lavandula angustifolia ، بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش صحرايي برابر نامه شماره 126/89/ت مورخ 25/08/89 مدير محترم تحصيلات تكميلي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مورخ 01/10/89

38- داور طرح "بررسي اثر افزايش miR-I22 و كاهش خانواده let-7 بر تمايز هپاتوزينك سلول‌هاي بنيادي ميزانشيمي بافت چربي انساني- صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور سال 1391

39- داوري مقاله تخصصي تحت عنوان "ماركرهاي آسيب اكسيداتيو  پروتئين‌ها و ليپيدها در بيماران مبتلا به كاتاراكت پيري" سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

40- داور طرح " ارزيابي تأثير استرس اكسيداتيو بر پتانسيل تمايزي و بقاء سلول‌هاي شبيه هپاتوسيت تمايز يافته در سلول‌هاي بنيادي بالغ انساني" صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور سال 1391

-41 استاد ناظر خارجي پايان نامه آقاي زيدالدين پشندي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان" بررسي و مطالعه پروتئوم سرم خون قربانيان گازهاي شيميائي ناشي از جنگ تحميلي عراق، در بيماران مبتلا به عوارض حاد چشمي" با استاد راهنمائي جناب آقاي دكتر حسين نادري منش(شهريور ماه 1391)

42- استاد ناظر خارجي پايان نامه سركار خانم ندا سراي گردافشاري دانشجوي دكتري تخصصي (PH.D ) دانشگاه تربيت مدرس با عنوان "ارزيابي نشانگرهاي زيستي دخيل در بروز عوارض ديررس چشم قربانيان بمباران شيميائي ايران" با استاد راهنمائي جناب آقاي دكتر حسين نادري‌منش استاد تمام دانشكده علوم زيستي دانشگاه تربيت مدرس (معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) (26/06/91)

سوابق، مسئوليت هاي اجرائي، شرکت در کنگره ها و عضویت ها:

 1. رئيس دانشكده پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران (از فروردين سال 1393)
 2. دبير فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 3. عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 4. عضو گروه فلسفه،آموزش پزشكي و اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 5. عضو گروه پيراپزشكي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 6. عضو گروه علوم پايه پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 7. عضو گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 8. نماینده گروه علوم پایه در  حكمت، طب اسلامي و طب سنتي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 9. عضو گروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

10.  عضو گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

11.  مسئول كميته پزشكي سلولي و مولكولي (CMM ) زير گروه علوم پايه پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

12.  رئيس دانشكده پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از سال 1376)

13.  سرپرست كميته علمي-پژوهشي مجتمع تخصصي آزمایشگاهی فرديس

14.  مدير مسئول و سردبير و عضو شوراي نويسندگان فصلنامه علوم پيراپزشكي

15. عضو هيئت تحريريه فصلنامه مركز تحقيقات جراحي مغز و اعصاب عملكردي با عنوان                          " International Clinical Neuroscience Journal " 1393

16.  عضو انجمن علمي پروتئوميكس ايران (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

17.  عضو انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران

18.  اقدام به تأسيس مركز تحقيقات پروتئوميكس در دانشكده پيراپزشكي در وزارت متبوع بعد از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه و هيئت رئيسه محترم دانشگاه

19.  عضو هيئت مؤسس انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران (وزارت علوم)

20.  رئيس هيئت مؤسس انجمن پروتئوميكس پزشكي كشور (مصوب وزارت بهداشت)

21.  رئيس مركز تحقيقات پروتئوميكس مستقر در دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

22.  عضو كميته برنامه ریزی پروتئوميكس و ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

23.  عضو انجمن بيوشيمي بيوفيزيك ايران

24.  ارائه طرح تأسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي مرجع به رياست محترم دانشگاه

25.  برگزاري دومين سمپوزيوم "پروتئوميكس باليني" تيرماه 85- دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی

26.  برگزاري اولين انتخابات "انجمن علمي پروتئوميكس‌ پزشكي ‌كشور" به منظور تعيين اولين هيئت مديره انجمن مردادماه 85

27.  برگزاري دومين انتخابات " انجمن علمي پروتئوميكس پزشكي كشور" به منظور تعيين دومين هيئت مديره انجمن مردادماه 88

28.  نائب رئيس انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران از سال 85 بعد از انتخابات اولين دوره انجمن در تاريخ 12/05/85

29.  عضو هیأت موسس انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران

30.  عضو دو دوره هيئت مديره انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران سال‌هاي 86-85

31.  داور منتخب مجلات فارسي و انگليسي دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي (نامه شماره 35/ج41/6/پ مورخ 05/07/85 معاونت محترم پژوهشي دانشگاه مذكور)

32.  عضو كميسيون قانوني ماده 20 امور آزمايشگاه‌ها (نامه شماره 7678 مورخ 27/05/86)

33.  مأموريت، تأسيس و تشكيل دانشكده فناوري‌هاي نوين (نامه شماره 4028/پ/ا مورخ 26/03/86) و عضو كميته اجرايي راهبردي دانشكده مزبور

34.  رئيس مركز تحقيقات پروتئوميكس باليني (نامه شماره 5324 مورخ 16/04/86)

35.  عضو كميته تخصصي علوم پايه دوازدهمين جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي (نامه شماره 1397/ت مورخ 01/08/85)

36.  دبير علمي اولين كنگره پروتئوميكس ايران مورخ 01/12/85

37.  دبير اجرايي اولين كنگره پروتئوميكس پزشكي ايران (01/12/86)

38.  عضو  كميته علمي اولين كنگره بين‌المللي حقوق پزشكي (تهران 23 و 24 آبانماه 1386) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي

39.  معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (20/06/86)

40.  عضو هيئت محترم رئيسه دانشگاه علو پزشكي شهيد بهشتي از 20/06/86

41.  دبير شوراي انضباطي دانشجويان و دستياران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

42.  قائم مقام سرپرست اجرايي هشتمين المپياد فرهنگي و ورزشي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور (نامه شماره 4658/100 مورخ 16/04/87 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و سرپرست اجرايي هشتمين المپياد وزارت بهدشات درمان و آموزش پزشکی(براي اولين بار هر دو المپيادي بسيار سنگين دختر و پسر برگزار گرديد.)

43.  داور منتخب مجله IJPR دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، به منظور بررسي وضعيت مقالات در تاريخ 13/09/86 (نامه مورخ 29/08/86 سردبير مجله مذكور)

44.  عضو هيئت رئيسه كميته علمي كنگره سرطان‌هاي كولور كتال (مكان: تهران، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 22/09/86) مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (نامه شماره 504/ع/س مورخ 21/08/86 دبير كنگره مذكور)

45.  سرپرست دانشكده پيراپزشكي شعبه بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (ابلاغ شماره 14818 مورخ 04/10/86 رياست محترم دانشگاه)

46.  داور منتخب مجله IJPR دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، به منظور بررسي وضعيت مقالات در تاريخ 22/11/86 (نامه مورخ 06/11/86 سردبير مجله مذكور)

47.  عضو «شوراي علمي بررسي كتاب» جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به مدت 2 سال (حكم شماره 2009 مورخ 16/11/86 رئيس جهاد دانشگاهي)

48.  عضو كميته منتخب دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال 77

49.  عضو هيئت تحريريه مجله IJPR دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

50.  عضو هيئت مميزه دانشگاه از سال 87

51.  داور منتخب مجله IJPR دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، به منظور بررسي وضعيت مقالات در تاريخ 10/02/87 (نامه مورخ 02/02/87 سردبير مجله مذكور)

52.  عضو كميته منتخب تخصصي هيئت مميزه دانشگاه

53.  عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بيوشيمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 1/م/12/آ مورخ 21/01/87 دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي)

54.  شركت در مراسم افتتاحيه پنجمين كنگره بين‌المللي آسيا و اقيانوسيه آناتومي و هشتمين كنگره سراسري آناتومي ايران از تاريخ 27/02/87 لغايت 30/02/87 كه توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گرديد (نامه شماره 307 م.هـ رازي مورخ 18/01/87 دبير پنجمين كنگره بين‌المللي آسيا و اقيانوسيه)

55.  مدير مسئول مجله JPS (Journal of Pharmaceutical Sciences )

56.  قائم مقام سرپرست اجرايي هشتمين المپياد فرهنگي و ورزشي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور (نامه شماره 4658/100 مورخ 16/04/87 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و سرپرست اجرايي هشتمين المپياد)

57.  عضو گروه اساتيد مشاور و مشاورين دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه (نامه شماره 3706/100 مورخ 26/03/87 رياست محترم دانشگاه و رئيس ستاد دانشجويان شاهد)

58.  عضو دومين هيئت مديره انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران

59.  عضو بورد وزارت بهداشت رشته بيوشيمي باليني

60.  عضويت كميته بررسي درخواست، تاييد صلاحيت متقاضيان، تصويب اساسنامه و صدور پروانه فعاليت باستناد ماده 2 دستورالعمل اجرايي ايجاد مراكز مجري آموزش‌هاي آزاد در گروه پزشكي (نامه شماره 5787 مورخ 13/05/86 رياست محترم دانشگاه دكتر عليرضا زالي)

61.  ارزيابي دوره‌اي رشته بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاريخ 14/08/87 لغايت 15/08/87 (طي نامه شماره 198396/13/آ مورخ 04/06/87 دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشتي و تخصصي دكتر محمدحسين اسدي)

62.  مسئول تيم ارزيابي كننده دوره‌اي رشته بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي يزد، در تاريخ 27/07/87 لغايت 28/07/87 (طي نامه شماره 198406/13/1 مورخ 04/06/87 دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي وزارت بهداشت دكتر محمدحسين اسدي)

63.  عضويت كميته بررسي درخواست تأييد صلاحيت متقاضيان، تصويب اساسنامه و صدور پروانه فعاليت به استناد ماده 2 دستورالعمل اجرايي ايجاد مراكز مجريآمزش‌هاي آزاد در گروه پزشكي (به شماره نامه 5787 مورخ 13/05/86 رياست محترم دانشگاه دكتر عليرضا زالي)

64.  موافقت با انتشار مجله علوم پيراپزشكي به مدير مسئولي اینجانب (دكتر مقدم‌نيا) به زبان انگليسي و به صورت الكترونيكي (به شماره نامه 401/1/پ 87 ص مرخ 07/05/87)

65.  عضو كميته پروتئوميكس كاربردي

66.  عضو كميته گروه جديد التأسيس پروتئوميكس كاربردي و انفورماتيك پزشكي دانشكده پيراپزشكي (1388)

67.  پيشنهاد دهنده و رئيس و عضو تيم تدوين كننده رشته كاملاً نوين پروتئوميكس كاربردي سال 86-85

68.  پيشنهاد دهنده و رئيس و عضو تيم تدوين كننده رشته كاملاً نوين انفورماتيك پزشكي سال 87-86

69.  عضو تيم ارزيابي كننده هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بيوشيمي باليني از دانشگاه زنجان 27 و 28/07/88

70.  عضو تيم ارزيابي كننده هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بيوشيمي باليني از دانشگاه همدان 4 و 5/08/88

71.  عضو داوري جشنواره رازي (سال 87-86)

72.  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از سال 1379 لغایت 1387)

73.  عضو كميته برنامه‌ريزي رشته پروتئوميكس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

74.  شركت و سخنراني در كنفرانس عمومي پروتئوميكس طبق نامه شماره 4/6937 در مورخه 04/09/87 در مركز پزشكي شهداء تجريش

75.  عضو گروه داوري مجله پزشكي اروميه با توجه به نامه شماره 84/2/ح/4/6/پ

76.  مأموريت براي طرح سؤالات ورودي دوره كارشناسي‌ارشد سال تحصيلي 89-88 از طرف دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي وزارت از تاريخ 26/02/88 لغايت 28/02/88 به مدت سه روز برابر نامه شماره 1374/30/3/م/آ مورخ 15/01/88 واقع در شهرك غرب بلوار شهيد فرحزادي- خ فلامك جنوبي خيابان سيماي ايران

77.  انتصاب به عنوان عضو در كميته برنامه‌ريزي رشته پروتئوميكس به مدت دو سال (نامه شماره 3002310/13/آ) در مورخ 25/06/88 و شركت در جلسه تخصصي در دبيرخانه مركز سنجش آموزش پزشكي و طرح سؤال آزمون ورودي دوره دكتراي تخصصي (PhD ) سال تحصيلي 89-88 در مورخ 14/07/88 لغايت 16/07/88 و هم‌چنين 90-89

78.  عضويت در كميسيون قانوني آزمايشگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با ابلاغ رياست محترم دانشگاه به استناد تبصره 5 الحاقي به ماده 20 قانون اصلاح برخي از مواد قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مورخ 30/05/79 (سال 1386)

79.  عضو منتخب جلسه مورخ 08/07/88 هيئت مديره به عنوان نائب رئيس انجمن دومين دوره انتخابات هيئت مديره انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران در تاريخ 30/04/88

80.  رياست سمينار حفاظت در برابر اشعه در راديولوژي تشخيصي و مداخله‌اي، 12 الي 14 آبان 88- دانشكده پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

81.  داور منتخب مجله IJPR با عنوان مقالات:

 1. Effect of green tea extract on doxorubicin induced cardiovascular
 2. Spironolactone inhibits NADPH oxidase-mediated oxidative stress and dysregulation of the endothelial NO synthase in human endothelial cells
 3. The different mechanisms of action potential in the heart. IJPR (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) 2007; 6(1):51-56.
 4. The protective effects of cordyceps sinensis extract on extracellular matrix accumulation of glomerular sclerosis in rats.

82.  داور منتخب يك طرح تحقيقاتي پيشنهادي از طرف صندوق حمايت از پژوهشگران مهرماه 88 (Iran National Science Foundation INSF)

83.  عضويت در هيئت تحريريه مجله (Iranian Journal of Pharmaceutical Research IJPR )

84.  تمديد عضويت در هيئت تحريريه مجله IJPR به مدت دو سال برابر نامه شماره 45/م/88 و در تاريخ 18/08/88

85.  عضو شوراي تخصصي بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

86.  رئيس دوره شبانه از سال 1384-1376 تا خاتمه دوره شبانه

87.  شركت در دهمين كنگره سراسري بيوشيمي و سومين كنگره بين‌المللي بيوشيمي و بيولوژي سلولي و مولكولي به عنوان سخنران توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران در از تاريخ 25/08/88 لغايت 28/08/88

88.  كسب 3 امتياز از شركت در دهمين كنگره سراسري بيوشيمي و سومين كنگره بين‌المللي بيوشيمي و بيولوژي سلولي و مولكولي به عنوان سخنران توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران در از تاريخ 25/08/88 لغايت 28/08/88 با توجه به مجوز شماره 209940/6/آ مورخ 11/05/88 از اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

89.  جزء مؤلفين (چهارنفره) كتاب پروتئين ساختار و عملكرد سال 88

90.  انتخاب دانشكده پيراپزشكي به عنوان دانشكده منتخب در دهمين جشنواره پژوهشي دانشگاه در آذرماه سال 1388

91.  استاد برگزيده جشنواره آموزشي سال 89 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به عنوان تدوين برنامه جديد كشوري مديريت دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته "پروتئوميكس كاربردي"

92.  عضو كميته برنامه‌ريزي و ارزشيابي رشته پروتئوميكس كاربردي و تكميل فرم مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي (PhD ) با توجه به نامه شماره 44160/13/آ مورخ 10/09/88 جهت ارائه پس از تصويب براي آزمون سال 1389

93.  شركت در دهمين كنگره سراسري بيوشيمي و سومين كنگره بين‌المللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي از سوي اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي كه توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران در دانشكده پزشكي از تاريخ 25/08/88 لغايت 28/08/88 به مدت 30 ساعت و اخذ 12 امتياز از برنامه‌هاي سمينار

94.  نماينده معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي كشور در كميته "تدوين بسته خدمات متخصصين علوم آزمايشگاهي" از سوي قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي كشور برابر نامه شماره 70568 در تاريخ 11/11/88

95.  نماينده تام‌الاختيارسازمان نظام پزشكي كل كشور و شركت در جلسات كميته ارزيابي مداخلات و تدوين استانداردسازي خدمات آزمايشگاهي از سوي معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت برابر نامه شماره 66463 مورخ 23/10/88

96.  نماينده تام‌الاختيار سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در كميته تدوين شناسنامه و استاندارد خدمات آزمايشگاهي با توجه به پيوست تصوير نامه 140095/س مورخ 12/11/88معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

97.  داوري مقاله تحت عنوان: (PROTEECTIVE EFFECT OF RUTIN AND NARINGIN ON SPERM QUALITY 1109 ) به پيوست منضم به فرم تكميلي و اصلاحات مربوطه و ارسال به مجله IJPR در تاريخ 12/11/88

98.  داوري مقاله تحت عنوان: PROTEECTIVE EFFECT OF RUTIN AND NARINGIN ON SPERM QUALITY IN STREPTOZOTOCIN (STZ) INDUCED TYPE 1 DIABETIC RATS با شماره 1109 به پيوست منضم به فرم تكميلي و اصلاحات مربوطه با نامه شماره 454/14/25/پ براي سردبير محترم مجله (IJPR ) جناب آقاي دكتر عليرضا مرتضوي

99.  عضو كميته "تدوين بسته خدمات متخصصين علوم آزمايشگاهي" از سوي قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي كشور جناب آقاي دكتر عليرضا زالي (برابر نامه شماره 70568 در تاريخ 11/11/88) و شركت در جلسات كميته ارزيابي مداخلات و تدوين استانداردها با محوريت استاندارد سازي خدمات آزمايشگاهي (فاكس شماره 66463 مورخ 23/10/88)

 1. مشاور پايان نامه سركار خانم فرشته نيكنام دانشجوي كارشناسي‌ارشد دانشگاه علوم پزشكي زنجان در رابطه اجراي طرح پژوهشي تحت عنوان " مقايسه پروتئوم سلولهاي بنيادي مزانشيمي افراد نرمال با سلولهاي بنيادي مزانشيمي افراد مبتلا به لنفوم هوچكين"
 2. شركت در همايش ملي زيست شناسي و نگاهي به آينده كه در تاريخ 05/03/89 در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار برگزار گرديد شركت نمودند (مقاله سوئيچينگ ساختاري- عملكردي پروتئين‌ها در شرايط استرس عامل اصلي هموستاز است ( به صورت پوستر))
 3. دعوت دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي جهت بازديد ارزشيابي از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي در تاريخ 8 تا 10 تيرماه 1389 طبق نامه شماره 120342/12/آ
 4. داوري مقاله تحت عنوان: Cardioproective action of a bioflavonoid rutin on cardiac markers, eipid peroxides and” antioxidants in normal “ isoproternol-induced my ocadial necrosis in rats با شماره 1109 به پيوست منضم به فرم تكميلي براي جناب آقاي دكتر عليرضا مرتضوي سردبير محترم مجله IJPR طبق نامه شماره 2330/14/25/پ مورخ 06/05/89.
 5. طرح تحقيقاتي سوئيچينگ ساختاري- عملكردي پروتئينها در شرايط استرس عامل اصلي هموستاز است.

Structural and functional switching of proteins in stress condition is the main factor of homeostasis

 1. داوري مقاله به انضمام تكميل فرم با عنوان استخراج الگوي پروتئيني از داده طيف جرمي ليزري جهت تشخيص سرطان پستان با استفاده از الگوريتم داده كاوي (دكتر علي اكبر ساري دبير محترم كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور) طبق نامه شماره 2625/14/25/پ مورخ 25/05/89
 2. استاد راهنما جناب آقاي نبي‌ا... صالحي و شركت در جلسه سخنراني و ارزيابي دانشجويان و ارائه سمينار با عنوان (نقش اساسي ويتامين‌ها در تغذيه سلامت) در سمينار دانشجويان كارشناسي علوم آزمايشگاهي مورخ 30/04/89 به شيوه استنادي ونكوور
 3. حضور در جلسه دفاعيه سركار خانم مريم پژوهش دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد رشته بيوفيزيك دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم زيستي با عنوان ارزيابي نشانگرهاي پروتئيني دخيل در بروز عوارض ديررس در اپي تليوم قرنيه چشم قربانيان بمباران شيميايي ايران در شهريور ماه سال 1389
 4. كسب امتياز نهايي ارزشيابي حداكثری جهت تدريس در نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88 درس "بيوشيمي پيشرفته" مقطع دكتري(PhD) پروتئوميكس کاربردی در گروه آموزشي علوم آزمايشگاهي - دانشکده یرازشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Conformational study of human serum albumin in pre-denaturation temperatures by differential scanning calorimetry, circular dichroism and UV spectroscopy

 1. نامه الكترونيك مورخ 23/08/89 در رابطه با داوري مقاله مروري با عنوان:

Proteomics Uncovers a Role for Redox in Drought Tolerance in Wheat

 1. فرم تكميلي به ضميمه نامه شماره 4978/14/25/پ مورخ 13/09/89
 2. نامه الكترونيك مورخ 23/08/89 در رابطه با داوري مقاله مروري با عنوان:

Proteomics Uncovers a Role for Redox in Drought Tolerance in Wheat

 1. فرم تكميلي به ضميمه نامه شماره 4976/14/25/پ مورخ 13/09/89

Concise Review: Trends in Stem Cell Proteomics

 1. رياست سمينار با امتياز بازآموزي تحت عنوان‌ "انفورماتيك پزشكي"، 21/09/89 آذر 1389- دانشكده پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 2. عضو كميته تخصصي علوم پايه شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي برابر ابلاغ شماره 103/89/ج مورخ 17/09/89 نائب رئيس محترم شورايعالي و رياست محترم هيئت اجرائي شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مصطفي قانعي مقام محترم معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركت به منظور بررسي و داوري مقالات و آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره در مورخ 18/09/89.
 3. شركت در جلسه آزمون مصاحبه دكتري تخصصي (PhD) در سال تحصيلي 90-89 كميته برنامه‌ريزي و ارزشيابي رشته پروتئوميكس در مورخ 13/10/89 طبق نامه شماره 9843/300 معاونت محترم آموزشي دانشگاه و دعوت جناب آقاي دكتر رضائيان قائم مقام محترم معاون آموزشي و دبير محترم شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي (نامه شماره 192 مورخ 20/09/89)
 4. شركت در جشنواره رازي مورخ 20/10/89 به عنوان داور كميته تخصصي علوم پايه شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در محل همايش‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
 5. شركت در نخستين كارگاه يكروزه "روش‌شناسي آينده‌نگاري در نظام سلامت در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران" در تاريخ 15/12/92
 6. ناظر طرح بيوشيمي از جانب صندوق حمايت از پژوهشگران و انجام داوري‌هاي گوناگون در سال 1392
 7. انجام داوري‌هاي مختلف جهت ژورنال علمي و پژوهشي IJPR دانشكده داروسازي علوم پزشكي شهيد بهشتي و هم‌چنين نشريه پژوهش در پزشكي، مركز تحقيقات سرطان و مجله پژوهنده و ... در سال 1392
 8. شرکت در کنگره مدیریت کیفیت (در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اواخر فروردین ماه 1393)

ساعت کار مرکز
روز های غیر تعطیل 7 صبح تا 19 

تماس با ما
آدرس : استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35
تلفکس  :                   5-36541900-026  
ایمیل :
 info@fardislab.com
 
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت  آزمایشگاه فردیس می باشد